آزمون ریون
آزمون ریون یا Raven IQ Test دارای ٦٠ سئوال تصویری است که در پایان آزمون افراد را در یک توزیع نرمال نشان داده که بر این اساس می توان جایگاه فرد را در کل جامعه مشخص نمود. شکل زیر توزیع میزان هوش بهر در جامعه را نشان می دهد.در تست ریون جایگاه فرد بر اساس جدول زیر مشخص می شود و افراد به پنج سطح زیر تقسیم می شوند.(Raven IQ Test)